Protecció de dades personals

En diverses pàgines del web www.larocaturisme.cat , se sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i per al compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix ​​la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents arxius de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implantació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitats. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari, excepte quan siguin necessaris per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Respecte a l’exercici d’aquests drets:

 • Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
 • Dret de rectificació: Rectificar dades errònies de la persona interessada.
 • Dret de cancel·lació: Eliminar dades de la persona interessada.
 • Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar les dades de la persona interessada.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament , juntament amb una fotocòpia del DNI.
 • El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret motivació específica.
 • En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, i per tal d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
 • L’Ajuntament de la Roca del Vallès denegarà, de forma raonada, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en qualsevol dels següents supòsits:
  • La llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
  • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives que asseguren el compliment d’obligacions tributàries.
  • La persona afectada és objecte d’actuacions d’inspecció.
 • A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
  • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
  • Per aclarir possibles dubtes, es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
  • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.